รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นวิทยากรบรรยาย โดยในช่วงเช้าหัวข้อกระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทำคำพิพากษา และการอุทธรณ์ ในช่วงบ่ายหัวข้อวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุ

26.12.63_210105_12

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นวิทยากรบรรยาย โดยในช่วงเช้าหัวข้อกระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทำคำพิพากษา และการอุทธรณ์ ในช่วงบ่ายหัวข้อวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment