รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกของตุลาการ เจ้าของสำนวน

อบรม 20.2.64_210301_0

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกของตุลาการ เจ้าของสำนวน ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment