ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบาย เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ปี 2564 ตามแนวทาง SDU Directions: SMALL but SMART ต่อคณาจารย์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

1532021_210315_4

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบาย เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ปี 2564 ตามแนวทาง SDU Directions: SMALL but SMART ต่อคณาจารย์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรชา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment