รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด

1432021_210314_6

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคำฟ้องและจัดทำคำสั่ง ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment