โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยในช่วงเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น.

200364 เช้า_210322_8
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยในช่วงเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment