โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

2232021_210322_0
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment