วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. รกม. จัดโครงการสานเสวนาวิชาการว่าด้วยกฎหมายอิสลามในโลกมุสลิม : อรรถประโยชน์และวิถีชีวิต

2332021_210323_3

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการสานเสวนาวิชาการว่าด้วยกฎหมายอิสลามในโลกมุสลิม : อรรถประโยชน์และวิถีชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม,ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม, ดร.ศราวุฒิ อารีย์ เป็นผู้ร่วมเสวนาและมีอาจารย์วัลลภ ห่างไธสง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณศรี ผู้ดำเนินรายการซึ่งในครั้งนี้ ท่านเด่น โต๊ะมีนา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 ของ 2 »

Leave us a Comment