รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 3 เมษายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน

S__7053314

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment