วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และในครั้งนี้ศาสตราจารย์ นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “หลักธรรมมาภิบาลภาคปฏิบัติกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน”ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

« 1 ของ 2 »

Leave us a Comment