โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 4 เมษายน 2564

542021_210405_0

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 4 เมษายน 2564 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ รัฐ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางมหาชน และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment