รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

193818406_3080749538877885_2510534746515465895_n

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อ.ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ zoom

Leave us a Comment