รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

messageImage_1623297188692

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ zoom

Leave us a Comment