SUANDUSITUNIVERSITY

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวสาร กิจกรรม เกร็ดความรู้ และประกาศ

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2566 สาขา บริหารการศึกษาและการปกครอง

อ่านต่อ

รกม.มสด. เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 6 ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว (รอบที่ 3)

อ่านต่อ

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทุกท่าน เนื่องในโอกาสการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

อ่านต่อ

เกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย

ความภูมิใจของ รกม.

กิจกรรม
Webadmin SDU
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2566 สาขา บริหารการศึกษาและการปกครอง
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Webadmin SDU
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพชร จันทร์ขันตี อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับพระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ
ความภูมิใจของ รกม.
Webadmin SDU
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

ติดต่อเรา

   

 ติดต่อสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย)

ชั้น 3 เลขที่ 145/9 ถนนสุโขทัย ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 022417191-5 ต่อ 4161-3