tcas66-รอบ1
ขอแสดงความยินดี-กศป-2
เว็บ-หลักสูตรต่างๆ-ใหม่
เดลิเวอรี่-18(3)_Page_1 - Copy
S__10248211
S__10248210
previous arrow
next arrow

ภาพกิจกรรม

  ขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “ภาครัฐยุคดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

  รกม.มสด. จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “บทเรียน แนวโน้ม และทิศทางการเมืองไทย” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร มหาวิทยาลัยรังสิต และ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้ร่วมเสวนา และดำเนินรายการโดย คุณมนตรี จอมพันธ์ และ ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม วันที่ 10 ตุลาคม 2565

  รกม.มสด. ท่านวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “ภาครัฐยุคดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

   รกม.มสด. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 8

   รกม.มสด. ขอเชิญรับชม “ตลาดวิชาการออนไลน์” วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. กับหัวข้อ “เลือกตั้ง ส.ส.หาร 100 หรือ 500 การเมืองไทยไปต่ออย่างไร?” ได้รับเกียรติจาก รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาจารย์เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นวิทยากร

   ความภูมิใจของ รกม.