SUANDUSITUNIVERSITY

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวสาร กิจกรรม เกร็ดความรู้ และประกาศ

ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนงานวิจัย แผนงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดยได้รับงบประมาณสนุบสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 16 ก.พ. 67
ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนงานวิจัย แผนงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดยได้รับงบประมาณสนุบสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 16 ก.พ. 67
TCAS 67 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. – 10 เม.ย. 2567
TCAS 67 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. – 10 เม.ย. 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) รุ่นที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) รุ่นที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช. รับรอง) รุ่นที่ 20
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช. รับรอง) รุ่นที่ 20
ละครเวทีเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง “สำนึก” แสดงโดย นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ละครเวทีเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง “สำนึก” แสดงโดย นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการแผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร่วมเข้าประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการแผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร่วมเข้าประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๑
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๑
PlayPause
ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนงานวิจัย แผนงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดยได้รับงบประมาณสนุบสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  วันที่ 16 ก.พ. 67
TCAS 67 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  รอบที่ 2 Quota รับสมัครตั้งแต่วันที่  12 ก.พ. – 10 เม.ย. 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) รุ่นที่ 1  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช. รับรอง) รุ่นที่ 20
ละครเวทีเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง “สำนึก”  แสดงโดย นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการแผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร่วมเข้าประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๑
previous arrow
next arrow

ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนงานวิจัย แผนงานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีศึกษาการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดยได้รับงบประมาณสนุบสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 16 ก.พ. 67

อ่านต่อ

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการแผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร่วมเข้าประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน : กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์

อ่านต่อ

เกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย

เกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย

12 Videos

ความภูมิใจของ รกม.

กิจกรรม
Webadmin SDU
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2566 สาขา บริหารการศึกษาและการปกครอง
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Webadmin SDU
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพชร จันทร์ขันตี อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับพระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ
ความภูมิใจของ รกม.
Webadmin SDU
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

ติดต่อเรา

   

 ติดต่อสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย)

ชั้น 3 เลขที่ 145/9 ถนนสุโขทัย ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 022417191-5 ต่อ 4161-3