SUANDUSITUNIVERSITY

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวสาร กิจกรรม เกร็ดความรู้ และประกาศ

เครือข่าย รกม. ต่อต้านการทุจริต ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
เครือข่าย รกม. ต่อต้านการทุจริต ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
TCAS 67 รอบที่ 3 Admission โรงเรียนกฎหมายและการเมืองเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567
TCAS 67 รอบที่ 3 Admission โรงเรียนกฎหมายและการเมืองเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 21/1 (สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME))
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 21/1 (สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME))
ปิดการรับสมัคร ผู้เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 7 เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มแล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ พบกันใหม่ในรุ่นที่ 8
ปิดการรับสมัคร ผู้เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 7 เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มแล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ พบกันใหม่ในรุ่นที่ 8
ลงทะเบียนร่วมรับฟัง Research Talk ครั้งที่ 6 การวิจัยบนฐานของ SDG 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 15.30 – 16.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์ ณ Poll Cafe มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ลงทะเบียนร่วมรับฟัง Research Talk ครั้งที่ 6 การวิจัยบนฐานของ SDG 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 15.30 – 16.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์ ณ Poll Cafe มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(NEWS24-thailand) วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร
(NEWS24-thailand) วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ประจำปี 2566 วันที่ 28 มีนาคม 2567
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ประจำปี 2566 วันที่ 28 มีนาคม 2567
PlayPause
เครือข่าย รกม. ต่อต้านการทุจริต ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
TCAS 67 รอบที่ 3 Admission โรงเรียนกฎหมายและการเมืองเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 21/1 (สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME))
ปิดการรับสมัคร ผู้เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 7 เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มแล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ พบกันใหม่ในรุ่นที่ 8
ลงทะเบียนร่วมรับฟัง Research Talk ครั้งที่ 6 การวิจัยบนฐานของ SDG 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 15.30 – 16.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์ ณ Poll Cafe มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(NEWS24-thailand) วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ประจำปี 2566 วันที่ 28 มีนาคม 2567
previous arrow
next arrow

เครือข่าย รกม. ต่อต้านการทุจริต ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 21/1 (สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME))

อ่านต่อ

ปิดการรับสมัคร ผู้เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 7 เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มแล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ พบกันใหม่ในรุ่นที่ 8

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ (เพิ่มเติม) (เฉพาะผู้ที่มีวุฒิทางนิติศาสตร์)

อ่านต่อ

ลงทะเบียนร่วมรับฟัง Research Talk ครั้งที่ 6 การวิจัยบนฐานของ SDG 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 15.30 – 16.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์ ณ Poll Cafe มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อ่านต่อ

(NEWS24-thailand) วช. จับมือ รร.กฎหมายและการเมือง ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกการจัดการต่อต้านการติดสินบน: กรณีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารของเทศบาลนคร

อ่านต่อ

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ประจำปี 2566 วันที่ 28 มีนาคม 2567

อ่านต่อ

เกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย

เกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย

12 Videos

ความภูมิใจของ รกม.

กิจกรรม
Webadmin SDU
ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2566 สาขา บริหารการศึกษาและการปกครอง
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Webadmin SDU
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพชร จันทร์ขันตี อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับพระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ
ความภูมิใจของ รกม.
Webadmin SDU
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

ติดต่อเรา

   

 ติดต่อสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย)

ชั้น 3 เลขที่ 145/9 ถนนสุโขทัย ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 022417191-5 ต่อ 4161-3