มุมมอง รร.กฎหมายและการเมือง มสด. สุขภาพประชาธิปไตยที่เจ็บป่วย : อะไรคือยารักษา?

มุมมองรร.กฎหมายและการเมืองมสด. สุขภาพประชาธิปไตยที่เจ็บป่วย: อะไรคือยารักษา? ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่มีความเชื่อว่าจะนำพาประชาชนให้อยู่ดีกินดี คุณภาพชีวิตดี มีความสุข ที่สำคัญได้ให้อำนาจและสิทธิประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาประเทศให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นั้นไม่ง่ายอย่างทึ่คิด เมื่อเทียบกับผลการประเมินความเป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ตามตัวชี้วัดของสถาบันต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดของ Freedom House ที่เน้นประเมินสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ตัวชี้วัดของ UNDP (United Nations Development Programme) ให้ความสำคัญกับการพัฒนารัฐสภา ระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การกระจายอำนาจทางการเมือง การต่อต้านการทุจริต และการปฎิรูปการบริหารภาครัฐ…

Continue Readingมุมมอง รร.กฎหมายและการเมือง มสด. สุขภาพประชาธิปไตยที่เจ็บป่วย : อะไรคือยารักษา?