ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ.2558 ปฎิทินกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. ครั้งที่ 1/2561″]