ข่าวสารทั้งหมด

กิจกรรม

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง จาก ก.ศป.แล้ว) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 6 วันที่ 2.12.66

อาจารย์ประวิตร บุญเทียม ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ“การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟังพยานหลักฐานในคดีปกครอง” ในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 6 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 304

กิจกรรม

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ชวนมาจิบกาแฟ “โรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” พร้อมร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ชวนมาจิบกาแฟ…“โรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” พร้อมร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. onsite (200 บาท) ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ online (100 บาท) Zoom meeting ลงทะเบียนและร่วมบริจาคได้ที่ https://forms.gle/XTVXm58qqS4ypnGG6

กิจกรรม

ก.ศป. รุ่นที่ 7 ขยายเวลารับเพิ่มเพียง 30 คนเท่านั้น!! เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 7

ก.ศป. รุ่นที่ 7 ขยายเวลารับเพิ่มเพียง 30 คนเท่านั้น โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 7 ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว สมัครผ่านออนไลน์ https://forms.gle/xDVuAQgWF532v1Ae6 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 67,000 บาท ลด10% เหลือเพียง

กิจกรรม

เปิดรับสมัครแล้ว รุ่นปฐมฤกษ์ ปี67!! รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช. รับรอง) รุ่นที่ 19

เปิดรับสมัครแล้ว รุ่นปฐมฤกษ์ ปี67 รุ่นที่19 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช. รับรอง) รุ่นที่ 19 สมัครได้ที่ https://forms.gle/PUMsc129teM6fZML6 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่

กิจกรรม

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง จาก ก.ศป.แล้ว) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 6 วันที่ 26.11.66

อาจารย์ประวิตร บุญเทียม ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด” ในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 6 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น

กิจกรรม

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง จาก ก.ศป.แล้ว) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 6 วันที่ 25.11.66

อาจารย์ไชยเดช ตันติเวสส ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา” ในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 6 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 304

กิจกรรม

รกม.มสด. จัดเวทีที่เป็นกลางเพื่อหารือประเด็นต่างๆ และเป็นพื้นที่ ‘ปลอดภัย’ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดให้มีเวทีที่เป็นกลางเพื่อหารือประเด็นต่างๆ และเป็นพื้นที่ ‘ปลอดภัย’ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองต่าง ๆ มารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายอย่างตรงไปตรงมา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดพื้นที่ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเมือง กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน โดยนำปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นมาอธิบายถ่ายทอดในแง่มุมวิชาการที่เข้าถึงได้และเข้าใจง่าย ผ่านทั้ง “เวทีเสวนาออนไลน์” “เวทีเสวนาออนไซต์” โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถนำเสนอความรู้ ความเชี่ยวชาญและความคิดเห็นของตนมาร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนกัน เป็นการสร้าง“กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ” และ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

กิจกรรม

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้รับการคัดเลือกการจ้างเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม รองรับภารกิจด้านไกล่เกลี่ย ระยะที่ 1 โดยมี รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน รองคณบดีฯ เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว

กิจกรรม

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 18

ด่วนรุ่นสุดท้ายของปี รุ่นที่ 18 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง รุ่นที่ 18 สมัครได้ที่ https://forms.gle/SFmj4jmgceoTEtCr7 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 4,5,11,12,18,19 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ก.ศป. รุ่นที่ 7 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)

เปิดรับสมัครแล้ว ก.ศป. รุ่นที่ 7 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 7 ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว สมัครผ่านออนไลน์ รับเพียง 50 คนเท่านั้น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 67,000 บาท ลด10% เหลือเพียง

กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 สิงหาคม 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือด้านวิทยากรและบุคลากรในการบรรยายให้ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมวิชาการ การอบรม หลักสูตรอบรม

กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 สิงหาคม 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 10.45 น. นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 สิงหาคม 2566

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้การต้อนรับอาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และคณะ เนื่องในโอกาสจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ