หลักสูตร หน่วยงาน
หลักสูตนิติศาสตรบัณฑิต 1. บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

2. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

3. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

4. สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

5. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

6. ศาลแขวงดุสิต

7. กรมบังคับคดี

8. สำนักงานอัยการ

9. บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

10. สถานีตำรวจ สน สามเสน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ

3. กระทรวงมหาดไทย

4. กระทรวงกลาโหม

5. กระทรวงวัฒนธรรม

6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7. กระทรวงการคลัง

8. กรมการปกครอง

9. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

10. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

11. กรมสรรพากร

12. กรมสรรพสามิต

13. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

14. กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

15. สำนักนายกรัฐมนตรี

16. สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

17. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

18. สำนักงานที่ดิน เขตใน กทม.

19. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

20. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

21. ศาลาว่าการกรุงเทพฯ

22. สำนักงานเขต ใน กทม.

หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1. กรมการกงสุล ในกระทรวงต่างประเทศ
2. กรมชลประทาน
3. กรมบังคับคดี
4. กรมปศุสัตว์
5. กรมพลาธิการทหารบก
6. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
7. กรมศาสนา(กระทรวงวัฒนธรรม)
8. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
9. กระทรวงกลาโหม
10. กระทรวงการต่างประเทศ
11. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
12. กระทรวงมหาดไทย
13. กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
14. กองฝึกอบรม กรมทางหลวง
15. กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร
16. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
17. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
18. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)
19. บริษัท ทีโอที จำกัด
20. บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
21. บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
22. ศาลจังหวัดตลิ่งชั่น
23. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
24. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
25. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
27. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
28. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย