สามารถดาวน์โหลดหนังสือรายงานประจำปี 2564 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ได้ที่ https://oscj.coj.go.th