ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2566 สาขา บริหารการศึกษาและการปกครอง

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับ รางวัล "ต้นกล้าแห่งความดี" ประจำปี 2566 สาขา บริหารการศึกษาและการปกครอง#รางวัลไทย เป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ภายใต้ #โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 

Continue Readingขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2566 สาขา บริหารการศึกษาและการปกครอง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพชร จันทร์ขันตี อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับพระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพชร จันทร์ขันตีอาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับพระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ EVENT HALL 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพชร จันทร์ขันตี อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้ารับพระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

มูลนิธิ ๖๐ ปี การเรือน-สวนดุสิต และสถาบันวิจัยแล้วพัฒนา มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Continue Readingมูลนิธิ ๖๐ ปี การเรือน-สวนดุสิต และสถาบันวิจัยแล้วพัฒนา มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

นักศึกษา สาขารัฐประสานศาสตร์ รกม. ศูนย์นอกตั้ง ตรัง รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

Continue Readingนักศึกษา สาขารัฐประสานศาสตร์ รกม. ศูนย์นอกตั้ง ตรัง รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น