เกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย

มุมมอง รร.กฎหมายและการเมือง มสด. สุขภาพประชาธิปไตยที่เจ็บป่วย : อะไรคือยารักษา?

มุมมองรร.กฎหมายและการเมืองมสด. สุขภาพประชาธิปไตยที่เจ็บป่วย: อะไรคือยารักษา? ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่มีความเชื่อว่าจะนำพาประชาชนให้อยู่ดีกินดี คุณภาพชีวิตดี มีความสุข ที่สำคัญได้ให้อำนาจและสิทธิประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาประเทศให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นั้นไม่ง่ายอย่างทึ่คิด เมื่อเทียบกับผลการประเมินความเป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ตามตัวชี้วัดของสถาบันต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดของ Freedom House ที่เน้นประเมินสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ตัวชี้วัดของ UNDP (United Nations Development Programme) ให้ความสำคัญกับการพัฒนารัฐสภา ระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การกระจายอำนาจทางการเมือง การต่อต้านการทุจริต และการปฎิรูปการบริหารภาครัฐ ตัวชี้วัดของ International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) ได้แก่ หลักสิทธิพลเมือง กฎหมาย การเป็นตัวแทนประชาชนและความรับผิดชอบของรัฐบาล ประชาคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง และความเป็นประชาธิปไตยในระดับนานาชาติของประเทศนั้น และตัวชี้วัดของ EIU (Economist Intelligence Unit) ใช้ประเมินการเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ โดยวัดจาก 5 ด้าน คือ […]

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในการนี้ เพื่อประขาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิขาการและกฎหมายๆ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ และใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ร่วมสนับสนุนโดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไชต์

คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูล วิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Banner) เรียน อธิการบดื่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลวิชการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยข้อมูลวิชาการและกฎหมายต่าง ๆ ที่นสนใจ ได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ ร่งพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖การปฏิรูปประเทศ พระราชหนด รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ตลอดจนเอกสาร/บทความทางวิชาการต่ง ๆ สำหรับผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในการนี้ เพื่อประขาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิขาการและกฎหมายๆ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ และใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ร่วมสนับสนุนโดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไชต์ (Banner) บนเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดป้ายประขาสัมพันธ์ดังกล่าว ได้ที่ http:/is.parliament.go.th/law/ และเผยแพร่ประชาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายฯ ผ่านทางเครือข่ายสื่อประขาสัมพันธ์ในสังกัดของท่าน ตามที่ท่านเห็นสมควร ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ยเลขานุการคณะอนุกรรมการเผยแห่ร่ประขาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โทรศัพท์ O ๒๒๙๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๖๑ – ๒จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

1 2