มุมมอง รร.กฎหมายและการเมือง มสด. สุขภาพประชาธิปไตยที่เจ็บป่วย : อะไรคือยารักษา?

มุมมองรร.กฎหมายและการเมืองมสด. สุขภาพประชาธิปไตยที่เจ็บป่วย: อะไรคือยารักษา? ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่มีความเชื่อว่าจะนำพาประชาชนให้อยู่ดีกินดี คุณภาพชีวิตดี มีความสุข ที่สำคัญได้ให้อำนาจและสิทธิประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาประเทศให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นั้นไม่ง่ายอย่างทึ่คิด เมื่อเทียบกับผลการประเมินความเป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ตามตัวชี้วัดของสถาบันต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดของ Freedom House ที่เน้นประเมินสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ตัวชี้วัดของ UNDP (United Nations Development Programme) ให้ความสำคัญกับการพัฒนารัฐสภา ระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การกระจายอำนาจทางการเมือง การต่อต้านการทุจริต และการปฎิรูปการบริหารภาครัฐ…

Continue Readingมุมมอง รร.กฎหมายและการเมือง มสด. สุขภาพประชาธิปไตยที่เจ็บป่วย : อะไรคือยารักษา?

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด จากที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๖๒

คลิกเพื่อนอ่าน!!

Continue Readingคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด จากที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๖๒

🔥🔥จะรอดหรือจะร่วง กรณีบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Continue Reading🔥🔥จะรอดหรือจะร่วง กรณีบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รวมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

 รวมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า "คลิ๊ก"

Continue Readingรวมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในการนี้ เพื่อประขาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิขาการและกฎหมายๆ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ และใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ร่วมสนับสนุนโดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไชต์

คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูล วิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Banner) เรียน อธิการบดื่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลวิชการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยข้อมูลวิชาการและกฎหมายต่าง ๆ ที่นสนใจ ได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ ร่งพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖การปฏิรูปประเทศ พระราชหนด รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ตลอดจนเอกสาร/บทความทางวิชาการต่ง ๆ สำหรับผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในการนี้ เพื่อประขาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิขาการและกฎหมายๆ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ และใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน…

Continue Readingด้วยคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในการนี้ เพื่อประขาสัมพันร์ฐานข้อมูลวิขาการและกฎหมายๆ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ และใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ร่วมสนับสนุนโดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไชต์

ส่องกฎหมายเลือกตั้ง (สมาชิกสภาผู้เแทนราษฏร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต)

Continue Readingส่องกฎหมายเลือกตั้ง (สมาชิกสภาผู้เแทนราษฏร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต)

ส่องกฎหมายเลือกตั้ง (การเลือกตั้งทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญ 2560)

Continue Readingส่องกฎหมายเลือกตั้ง (การเลือกตั้งทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญ 2560)