กิจกรรม

รกม.มสด.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม Graduate Studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในการนี้ี รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรศักดิ์ มั่นศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และทุนการศึกษาต่างๆ ให้กับนักศึกษา โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่รหัส 65 เข้าร่วมออนไซต์์ ณ ห้องประชุม Graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoomในครั้งนี้ มีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.50 – 12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุม Graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 09.50 น.

รกม.มสด. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 พร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรดังกล่าว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม Graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รกม.มสด. จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ และ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นผู้ร่วมเสวนา วันที่ 26 มิถุนายน 2565

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี และ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมZoom

รกม.มสด. จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 14 มิถุนายน 2565

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นวิทยากรบรรยาย และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ , อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง และดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์ คณาจารย์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รกม.มสด. จัดโครงการ”เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจากท่านเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วันที่ 14 มิถุนายน 2565

ท่านเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” รุ่นที่ 2 โดยมี รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวรายงานพร้อมวัตถุประสงค์โครงการ ในโอกาสนี้ท่านอธิบดีได้เยี่ยมชม ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 – 09.00 น. และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 4 ได้รับเกียรติจาก ท่านประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย โดยการอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) วันที่ 12 มิถุนายน 2565

ท่านประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดีการทำคำพิพากษา และการอุทธรณ์” และหัวข้อ “วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด” หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 4 โดยการอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 4 ได้รับเกียรติจากท่านประวิตร บุญเทียม ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 11 มิถุนายน 2565

ท่านประวิตร บุญเทียม ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง” หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 4 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

รกม. มสด. จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ ท่านอดุลย์ ขันทอง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ ภาค 2 เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 12 มิถุนายน 2565

โรงเรียนกฏหมายและการเมือง จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 วันที่ 12 มิถุนายน 2565 โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บรรยายในหัวข้อ “แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบริบทสากล” และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้รับเกียรติจาก ท่านอดุลย์ ขันทอง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ ภาค 2 บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง คุณสมบัติ และจริยธรรมผู้ไกล่เกลี่ย” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 11 มิถุนายน 2565

โรงเรียนกฏหมายและการเมือง จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท บรรยายในหัวข้อ “ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บรรยายในหัวข้อ “ธรรมชาติของความขัดแย้งและการวิเคราะห์ความขัดแย้ง” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

1 2 3 35