ผลงานอาจารย์

มุมมอง รร.กฎหมายและการเมือง มสด. สุขภาพประชาธิปไตยที่เจ็บป่วย : อะไรคือยารักษา?

มุมมองรร.กฎหมายและการเมืองมสด. สุขภาพประชาธิปไตยที่เจ็บป่วย: อะไรคือยารักษา? ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่มีความเชื่อว่าจะนำพาประชาชนให้อยู่ดีกินดี คุณภาพชีวิตดี มีความสุข ที่สำคัญได้ให้อำนาจและสิทธิประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาประเทศให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นั้นไม่ง่ายอย่างทึ่คิด เมื่อเทียบกับผลการประเมินความเป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ตามตัวชี้วัดของสถาบันต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดของ Freedom House ที่เน้นประเมินสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ตัวชี้วัดของ UNDP (United Nations Development Programme) ให้ความสำคัญกับการพัฒนารัฐสภา ระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การกระจายอำนาจทางการเมือง การต่อต้านการทุจริต และการปฎิรูปการบริหารภาครัฐ ตัวชี้วัดของ International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) ได้แก่ หลักสิทธิพลเมือง กฎหมาย การเป็นตัวแทนประชาชนและความรับผิดชอบของรัฐบาล ประชาคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง และความเป็นประชาธิปไตยในระดับนานาชาติของประเทศนั้น และตัวชี้วัดของ EIU (Economist Intelligence Unit) ใช้ประเมินการเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ โดยวัดจาก 5 ด้าน คือ […]

1 2 3 6