สายตรงคณบดี เป็นช่องทางการสื่อสารข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มายังโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนกฎหมายและการเมืองในด้านต่างๆ ต่อไป

[contact-form-7 id=”1241″ title=”สายตรงคณบดี”]