You are currently viewing ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม หัวข้อ “หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” และหัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 บรรยายโดย อาจารย์ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม หัวข้อ “หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” และหัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 บรรยายโดย อาจารย์ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

📣📌ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม

📌หัวข้อ “หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

📌และหัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

✨บรรยายโดย อาจารย์ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

🗓️อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567⏰เวลา 09.00 – 16.00 น.

📍On-Site ณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

📌สมัครอบรมได้ที่👉https://forms.gle/tHi4oigd3eHNfm1KA

💰ค่าลงทะเบียน💰

✅บุคคลทั่วไป 3,000 บาท‼️

✅ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่เคยอบรมหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 2,500 บาท‼️

✅บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2,000 บาท‼️

**รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น**

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 02 241 7194

Leave a Reply