You are currently viewing ขอแสดงความยินดี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้รับการคัดเลือกการจ้างเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม รองรับภารกิจด้านไกล่เกลี่ย ระยะที่ 1 โดยมี รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน รองคณบดีฯ เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้รับการคัดเลือกการจ้างเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม รองรับภารกิจด้านไกล่เกลี่ย ระยะที่ 1 โดยมี รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน รองคณบดีฯ เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว

Leave a Reply