นางสาวเต็มใจ  มนต์ไธสงค์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

นายชยุต  หาญชาญพาณิชย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

นางสาวขนิษฐา  กิจสำโรง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

นางวาสนา เกิดเอื้อ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายสุรไกร มนต์ไธสงค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

นางสาวธีรดา  บุญยศ

ตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว

ตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต

นางสาวศิรินภา ขุนใจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายนิพนธ์ ทักษิณ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)