You are currently viewing พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 สิงหาคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 สิงหาคม 2566

📣📌วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 10.45 น. นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การบริหารภาครัฐสมัยใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมวิชาการ การอบรม จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น-ระยะยาว รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และอ้างอิง ซึ่งในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน และเวลา 10.45 – 12.00 น. จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์ กับ กระบวนการยุติธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา และอาจารย์วัลลภ ห่างไธสง อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม Graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom, Facebook live

Leave a Reply