You are currently viewing พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 สิงหาคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 สิงหาคม 2566

📣📌วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือด้านวิทยากรและบุคลากรในการบรรยายให้ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมวิชาการ การอบรม หลักสูตรอบรม หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลให้แก่สาธารณะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การจัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเผยแพร่งานวิจัยและการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และอ้างอิง ผ่านการจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน และจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ยุวธรรมาภิบาลกับการต่อต้านการทุจริต” ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท. ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ, น.ส.ทิพากร คำเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริต กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และน.ส.ปิยนุช จันทน์สุคนธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน กอป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ณ ห้องประชุม Graduate studio ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Leave a Reply