You are currently viewing พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในวันจนทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในวันจนทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

Leave a Reply