You are currently viewing โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและหารือด้านหลักสูตรระยะสั้นและการจัดการเรียนการสอน รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง บรรยายภาพรวมการดำเนินงานของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง และ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ บรรยายภาพรวมการดำเนินงานของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ หลังจากนั้น คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมโฮมเบเกอรี่ และ One World Library เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 โฮมเบเกอรี่ และ One World Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply