รายละเอียดการรับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กว่าจะเป็นโรงเรียนกฎหมายและการเมือง