You are currently viewing รกม.มสด. จัดเวทีที่เป็นกลางเพื่อหารือประเด็นต่างๆ และเป็นพื้นที่ ‘ปลอดภัย’ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง

รกม.มสด. จัดเวทีที่เป็นกลางเพื่อหารือประเด็นต่างๆ และเป็นพื้นที่ ‘ปลอดภัย’ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดให้มีเวทีที่เป็นกลางเพื่อหารือประเด็นต่างๆ และเป็นพื้นที่ ‘ปลอดภัย’ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองต่าง ๆ มารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายอย่างตรงไปตรงมา

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดพื้นที่ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเมือง กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน โดยนำปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นมาอธิบายถ่ายทอดในแง่มุมวิชาการที่เข้าถึงได้และเข้าใจง่าย ผ่านทั้ง “เวทีเสวนาออนไลน์” “เวทีเสวนาออนไซต์” โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถนำเสนอความรู้ ความเชี่ยวชาญและความคิดเห็นของตนมาร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนกัน เป็นการสร้าง“กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ” และ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

          ตลาดวิชาการออนไลน์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง อาทิ ก่อนการเลือกตั้งมีการจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งในหัวข้อ “จับสัญญาณการเมืองก่อนการเลือกตั้ง 2566” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย มาเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผ่าน Facebook Live

หลังการเลือกตั้ง ตลาดวิชาการออนไลน์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีการจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการเลือกตั้งในหัวข้อ “จับสัญญาณ การตั้งรัฐบาล พิธา 1” โดย คุณชุติพงศ์ พิภพภิญโญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขต 4 พรรคก้าวไกล วิทยากร และผศ.ยอดชาย ชุติกาโม ผู้ดำเนินรายการ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผ่าน Facebook Live

Leave a Reply