ปรัชญา

              คุณธรรมนำกฎหมายภายใต้หลักความเสมอภาค

ปณิธาน

              มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แบบบูรณาการด้านกฎหมาย
              การเมืองและการบริหารภาครัฐ

วิสัยทัศน์

              เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ด้านกฎหมาย การเมือง
              การบริหารงานภาครัฐ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น บนพื้นฐานความเข้มแข็ง
              ทางวิชาการระดับประเทศ

 

พันธกิจ

              1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรอบรู้ในศาสตร์แบบบูรณาการด้านกฎหมาย การเมือง
              การปกครองบริหาร เพื่อการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐในทุกประเภท
              2. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
              กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
              3. ให้บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย การเมือง
              การปกครองบริหารที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรม
              4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม
              ชุมชน ท้องถิ่น ตามหลักวิชาการและวิชาชีพทางด้านกฎหมาย การปกครองการเมือง
              การปกครองบริหาร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

              1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ด้านกฎหมาย
              การเมือง การปกครองและการบริหารภาครัฐ

              2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม นำความรู้ด้านกฎหมายและการเมือง
              และเป็นพลเมืองไทยที่ดีและพลโลกที่ดี

              3.สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านกฎหมาย การเมือง การปกครองและการบริหารภาครัฐ
              ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสังคม

              4.ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการ ด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง
              และการบริหารภาครัฐ

              5.ประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมาย การเมือง
              การปกครอง และการบริหารภาครัฐ

              6.บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล